توضیحات


سخن ناشر                                                                                                                                          

پیشگفتار                                                                                                                                             

مقدمه  

بخش اول: مبانی نظری و مبانی طراحی


فصل اول: تاریخچه

فصل دوم: هویت گمشده در نماهای امروز شهری

فصل سوم: نما در شهر اسلامی

فصل چهارم: مبانی نظری نما

فصل پنجم: تعاریف و عناصر سازنده‌ی نما

فصل ششم: الحاقات نماهای بدنه‌ی شهری

فصل هفتم: تزئینات جداره

فصل هشتم: مبانی طراحی در نما

فصل نهم: مبانی طراحی نما در سیمای شهری

فصل دهم: شناخت نماهای شهری بر اساس نوع فضای شهری

فصل یازدهم: شناخت نماهای شهری بر اساس کاربرد

فصل دوازدهم‌: بازی با نور

بخش دوم: ضوابط


فصل سیزدهم: ضوابط نما در شهر تهران

فصل چهاردهم: درنگی بر آجر و نقش آن در خلق آثار برتر معماری معاصر ایران

سخن آخر       

منابع


لیست کامل منابع کتاب

 • قرآن كریم.
 • «نهج البلاغه» مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و كلمات قصار امام علی بن ابیطالب (ع)، ترجمه‌ی عبدالمحمّد آیتی (1378). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • آشوری، داریوش (1379). تعریف ها و مفهوم فرهنگ. تهران: آگاه.
 • آل احمد، جلال (1341)، غرب زدگی. تهران: انتشارات رواق.
 • آمِدی، عبدالواحد تمیمی. غررالحکم و دررالکلم آمدی کلمات قصار امیرالمؤمنین(ع)، ترجمه‌ی سیدهاشم رسولی محاتی (1384). جلد 1 و تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی.
 • ابافت یگانه، منصور (1387). ضرورت بازبینی یک مفهوم: بازخوانی هویت در کاربرد مصالح ساختمانی در نماهای شهر تهران. مدیریت شهری، شماره‌ی 19.
 • ابراهیمی، محمدحسن (1375). مدخل بحث درباره شهراسلامی. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی 22‌.
 • احمدی ونهری، ارمغان و مهدی زاده حکاک، علیرضا (1392). نماهای جدید در بستر کهن. معماری و فرهنگ، شماره‌ی 51.
 • اردلان، نادر و بختیار، لاله (1379). حس وحدت، ترجمه‌ی حمید شاهرخ. تهران: نشر خاک.
 • اسلامی ندوشن، محمدعلی (1371). فرهنگ و شبه فرهنگ. تهران: یزدان.
 • اسلامی، علی ناصر و ماسیمو مورینی (1375). پرسش پژوهشگران غربی از هویت شهر اسلامی، ترجمه‌ی مجید محمدی. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی
 • اسلامی، علی ناصر و ماسیمو مورینی (1375). پرسش پژوهشگران غربی از هویت شهر اسلامی، ترجمه‌ی مجید محمدی. مجله‌ی آبادی، شماره‌‌ی
 • شیخ کلینی. اصول كافی (بی تا)، ترجمه سیدجواد مصطفوی، جلد 4-1. تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السّلام.
 • اعوانی، غلام‌رضا (1374). یگانگی عمل و نظر معماری در سخن متفکران معاصر. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی
 • افشار نادری، كامران (1375). مشتركات شهرسازی جهان اسلام. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی
 • امام جعفر صادق. توحید مفضّل، ترجمه‌ی ملا محمدباقر مجلسی (1359). تهران: انتشارات فقیه.
 • انصاری، حمیدرضا (1382). تعلیق و تقلید: کنکاشی در نگاه معماری ایران به جریان دیکانستراکشن. معماری و شهرسازی، شماره‌ی 72 و
 • انوشفر، امیر مسعود و سبزواری، مریم (1393). حذف زوائد بصری از نماهای شهری. تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
 • بانی‌مسعود، امیر (1388). معماری معاصر ایران. تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
 • بحرینی ،سید حسین (1384). تحلیل فضای شهری. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.
 • بحرینی، سیدحسین (1377). فرایند طراحی شهری. تهران: دانشگاه تهران.
 • بنه ولو، لئوناردو. تاریخ شهر شهرهای کشورهای اسلامی و اروپایی در قرون وسطی، ترجمه‌ی پروانه موحد (1369). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • بورکهاردت، تیتوس. مدخلی بر اصول و روش هنر دینی، ترجمه‌ی جلال ستاری (1372). مجموعه مقالات مبانی هنر معنوی. تهران: دفتر مطالعات دینی هنر.
 • پارسی، فرامرز (1392). نما در دوره‌ی قاجار. معماری و فرهنگ. شماره‌ی 51.
 • پاکزاد، جهانشاه (1382). پدیدارشناسی نمای ساختمان های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن. هنرهای زیبا، شماره‌ی 14.
 • پاکزاد، جهانشاه (1388). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری. تهران: انتشارات شهیدی.
 • پرینز، دیتر. مبانی و فنون طراحی شهری، ترجمه و تألیف سعید شفیعی (1377). تهران: انتشارات پاژنگ.
 • ترابی، علیرضا و شیر اسبی، راحله (1383). شهر فرهنگی و فرهنگ شهر. شهرداری‌ها. سال ششم، شماره‌ی
 • توحیدفام، محمد (1380). موانع توسعه‌ی فرهنگی در ایران. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 • توسلی، محمود (1379). شهر: کانون فرهنگ. هنرهای زیبا، شماره‌ی 7، دانشگاه تهران.
 • جعفری، محمدتقی (1379). فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو. تهران: کرامت.
 • حائری، محمدرضا (1378). فرهنگ فضا و فضای فرهنگی در شهر تهران. اندیشه ایرانشهر. سال سوم، شماره‌ی 11 و 12.
 • حایری، محمدرضا (1375). برای اسلامی کردن سیمای شهر چه می توان کرد؟ )میزگرد(. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی 22.
 • حجت، عیسی (1385). تهیه و تدوین مواد درسی و محتوای آموزش‌های عمومی معماری و شهرسازی. گزارش مرحله‌ی دوم. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
 • حجت، مهدی (1375). برای اسلامی کردن سیمای شهر چه می توان کرد؟ )میزگرد(. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی 22.
 • حسن زاده آملی، حسن (1377). هزار‌و‌یک نکته. تهران: مرکز نشر رجاء.
 • داندیس، دونیس اِ. مبادی سواد بصری، ترجمه‌ی مسعود سپهر(1384). تهران: انتشارات سروش.
 • داوری اردکانی، رضا (1378). اسلام و علم‌دوستی، نامه‌ی فرهنگستان علوم، شماره‌ی 13 و 12، تهران: فرهنگستان علوم ایران.
 • دهخدا، علی اکبر (1377). لغت‌نامه‌ی دهخدا، جلد تهران: دانشگاه تهران.
 • راپاپورت آموس. منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی، ترجمه‌ی راضیه رضا‌زاده (1366). تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • رضازاده، جمال (1392). نماها و جداره‌های شهری. تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
 • ریمون، آندره. شهرهای بزرگ عربی اسلامی، ترجمه‌ی حسین سلطان زاده (1370). تهران: آگاه.
 • سارابی، حسنا (1389). تأثیر پنجره و نما در پوسته‌ی معماری. معماری و فرهنگ، شماره‌ی 40.
 • ستاری، جلال (1385). اسطوره و فرهنگ. تهران: مرکز.
 • سعید، ادوارد. شرق شناسی، ترجمه‌ی اصغر عسکری خانقاه و حامد فولادوند (1361). تهران: مؤسسه‌ی مطبوعاتی عطایی.
 • سلطان زاده، حسین (1375). پنجره‌های قدیمی تهران. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • شکویی، حسین (1365). جغرافیایی اجتماعی شهرها. تهران: جهاد دانشگاهی.
 • شیلز، ادوارد. ارزشها و سنت، ترجمه‌ی حسین امینی جاجرمی (1380). مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد 4. تهران: آرون.
 • صائب، عبدالحمید (9213). نما، بازی احجام با نور. معماری و فرهنگ، شماره‌ی 51.
 • صارمی، علی اکبر و تقی رادمرد (1376). ارزشهای پایدار در معماری ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • صدریا، مجتبی (1378). معیارهای فرهنگی موثر بر داوری مسابقه های معماری جهان اسلام. اندیشه ایرانشهر، سال سوم، شماره‌ی ‌11 و
 • طباطبایی، سید محمد حسین (1374). تفسیر المیزان. دوره‌ی 20 جلدی، نرم‌افزار نورالانوار. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی.
 • طباطبایی، ملک (1390). جداره‌های شهری و نقش آنها در فضای شهری. تهران: انتشارات آرمانشهر.
 • عابدی، محمد مهدی (1392). الحاقات نما ــ نیاز فراموش‌ شده. معماری و فرهنگ، شماره‌ی 51.
 • عاملی، حرّ. کلیات احادیث قدسی، ترجمه کریم فیضی (1382). قم: انتشارات قائم آل محمد.
 • عمید، حسن (1378). فرهنگ لغات عمید. جلد 3، چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • عین‌اللهی، کاوه (1392). موازین انتخاب رنگ در نما. معماری و فرهنگ، شماره‌ی 51.
 • فرجامی، امیر (1375). برای اسلامی کردن سیمای شهر چه می­توان کرد؟. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی 22.
 • فکوهی، ناصر (1383). انسان‌شناسی شهری. تهران: انتشارات نی.
 • فلامکی، محمد منصور (1385). شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب. چاپ دوم. تهران: فضا.
 • فُن مایس، پی‌یر. عناصر معماری از صورت تا مکان، ترجمه‌ی فرزین فردانشی (1384). تهران: بی‌نا.
 • قائم مقامی، پروین و اسلام کرمی (1389). عوامل مؤثر در احساس خطر، ترس و گریز از فضای شهری. مجله‌ی آبادی، سال بیستم، شماره‌ی 66.
 • قره باغی ، علی اصغر (1378). تبار‌شناسی پست‌مدرنیسم. گلستانه، شماره‌ی 7.
 • کامیاب، جمال (1392). نماها و جداره‌های شهری. تهران: انتشارات هنر معماری قرن.
 • کلارک، راجر و پاور، مایکل. تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری، ترجمه‌ی سید‌محمود مدنی (1386). اراک: نشر راه کمال.
 • گروتر، یورگ کورت. زیبایی‌شناسی در معماری، ترجمه‌ی جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون (1375). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • گلکار، کورش (1385). مفهوم منظر شهری. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی 53.
 • لینچ، کوین. تئوری شکل شهر، ترجمه‌ی سید‌حسین بحرینی (1380). تهران: دانشگاه تهران.
 • ماتلاک، جان. آشنایی با طراحی محیط و منظر، حسنعلی لقایی (ویراستار) (1379). جلد دوم. تهران: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
 • محمد بیگی، علی اعظم (1380). رویکرد اقتصادی به فرهنگ. مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد 4. تهران: آرون.
 • مدنی پور، علی (1385). آیا توجه به سیمای شهر مهم است؟. مجله‌ی آبادی، شماره‌ی
 • مدنی پور، علی. طراحی فضای شهری، ترجمه‌ی فرهادمرتضایی (1379). تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 • مزینی، منوچهر (1380). حفظ ارزش‌های فرهنگی در معماری و شهرسازی. مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد تهران: آرون.
 • مسگر‌نژاد، جلیل (1385). توسعه و همگونی فرهنگی دینی. مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد تهران: آرون.
 • مشیری، مهشید (1369). فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسی. تهران: سروش.
 • مطهری، مرتضی (1375). مسأله‌ی شناخت. تهران: انتشارات صدرا.
 • معافی، حسن (1389). نمای بی‌هویت، شهر را بی‌هویت می‌کند. استاندارد.
 • معظمی، منوچهر (1386). گسست‌های فرهنگی در معماری معاصر ایران. شماره‌ی 86 و تهران: معماری و شهرسازی.
 • معماریان، غلام حسین (1384). سیری در مبانی نظری معماری. تهران: سروش دانش.
 • معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیر کبیر.
 • موریس، جیمز. تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی، شهرهای کشورهای اسلامی خاورمیانه و امپراتوری اسپانیا، ترجمه‌ی راضیه رضازاده (1381). جلد 2. تهران: مهندسین مشاور فجر توسعه ـ جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • نصر، سیدحسین (1359). نظر متفکران اسلامی در مورد طبیعت. تهران: خوارزمی.
 • نقره کار ،عبدالحمید (1380). حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی. مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد 5. تهران: آرون.
 • نقره کار ،عبدالحمید (1389). مبانی نظری معماری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • نقی­ زاده، محمد (1381). تأثیر معماری و شهر بر ارزش‌های فرهنگی. هنرهای زیبا، شماره‌ی 11. تهران: دانشگاه تهران.
 • نقی­ زاده، محمد (1386). ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
 • نقی­ زاده، محمد (1389). تأملی در چیستی شهر اسلامی. فصلنامه‌ی مطالعات شهر ایرانی و اسلامی، شماره‌ی 1.
 • نقی­ زاده، محمد (1389). روایتی ایرانی از حکمت، معنا ومصادیق هنر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • نقی­ زاده، محمد و همکاران (1389). ملاحظات فرهنگی در شکل‌دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی. نشریه‌ی هویت شهر، سال پنجم، شماره‌ی 7، پاییز و زمستان.
 • نقی­زاده، محمد (1385). معماری و شهرسازی اسلامی (مبانی نظری). اصفهان: راهیان.
 • نهج الفصاحه (مجموعه كلمات قصار رسول اكرم )، ترجمه ابوالقاسم پاینده (1377). تهران: جاویدان.
 • هدایه العلم وغررالحکم آمدی ،کلمات قصار امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) ، ترجمه‌ی سیدحسین شیخ الاسلام (1374). جلد قم: انصاریان.
 • هدفن، ریچارد و یازوسکی، آندرو. مبانی طراحی شهری، ترجمه‌ی مرضیه رضازاده و مصطفی عباس‌زادگان (1373). تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 • همایش آموزش نماهای شهری (پاییز 1393). مبانی نظری و ضوابط نما. اداره‌ی کل معماری و ساختمان: معاونت معماری و شهرسازی.
 • Abu-Lughod, Janet. Cairo (1973). “Perspective and Prospectus”. Brown, L. Carl (Ed.). Madina to Metropolis: Heritage and Change in the Near Eastern City. New Jersey: The Darwin Press.
 • Akbar, Jamel. (1986). Crisis in the Built Environment: The Case of the Muslim City. New York: Concept Media.
 • Ardalan, Nader and Bakhtiar, Laleh (1973). The Sense of Unity. Chicago: University of Chicago Press.
 • Brown, Carl L. (Ed.) (1973). From Madina to Metropolis: Heritage & Change in the Near Eastern City. New Jersey: The Darwin Press.
 • Haider, S. Gulzar (1984). “Habitat and Values in Islam: A Conceptual Formulation of an Islamic City”. Sardar, Ziauddin (Ed.). The Touch of Midas. Manchester: Manchester University Press.
 • Hakim, Besim (1988). Arabic- Islamic Cities: Building and Planning Principles. London: Kegan Paul International.
 • Ibrahim, Saad Eddin. Cairo (1985). A Sociological Profile. Architectural Transformation in the Islamic World (9th: 1984 Cairo, Egypt). Singapore: Concept Media Pty.
 • Kuban, Dogam (1980). “Prepared Community”. Holod Renata (Ed.). Toward an Architecture in the Spirit of Islam. Philadelphia: The Age Khan Awards.
 • Lapidus, Ira (1973). “Traditional Muslim Cities: Structure and Change”. Carl Brown (Ed.). From Madina to Metropolis: Heritage and Change in the Near Eastern City. New Jersey: The Darwin Press.
 • Marcais, Willam (1928). “La Islamisme et La vie Urbaine”. La Academie des Inscriptions et Belles- Lettres. Paris: Comptes Rendus.
 • Marcais, George (1945). La Conception des Villes Dans L’ Islam. Algiers: Revue d’ Alger.
 • Von Grunebaum, Gustave (1980). “The Structure of the Muslim Town”. Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Yusuf Ali, Abdullah (1938). The Holy Quran (Text, Translation and Commentary). 3 Volumes. Shaikh Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar. Pakistan: Lahore.