اعضای جدید تحریریه‌ی هنرمعماری

1396-10-02T10:37:03+03:30شنبه , 1 آبان , 1395 , 0900ق.ظ|اخبار سازمانی|

نظر به جایگاه اثرگذار و پیشروی فصلنامه‌ی هنرمعماری در حوزه‌ی نقد و نظریه پردازی و نیاز به همکاری بیش از پیش و عمیق‌تر با متخصصین امر که از ظرفیت «نقد معماری» آگاهی داشته و دارای نگاه انتقادی نسبت به مسائل روز معماری ایران و جهان باشند، خانم دکتر شیوا آراسته و آقای دکتر کوروش حاجی [...]