انتشار دومین گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران

1398-06-27T20:30:56+04:30چهارشنبه , 27 شهریور , 1398 , 2030ب.ظ|اخبار معماری|

دومین شماره گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران در شهریور ۱۳۹۸ منتشر شد. در این شماره این مطالب را می خوانید: زبان فراموش شده زیست بوم ایران (سخن نخست) / سیاوش صابری کاخکی فهم معماری بومی (مصاحبه) / ناصر نوروززاده چگینی دانش بومی، دانشگاه غیر بومی(یادداشت)/ محمدرضا اولیاء تجارب ساخت مسکن بومی پیش [...]