توضیحات

این کتاب مجموعه اشعار پویا خزائلی پارسا پیرامون فلسفه‌ی خاک و نوع نگاه او به معماری است.

mds04166