حمید ابوالفضلی، پس از سالها فعالیت عملی، قلم به دست گرفته و اندوخته های خود را از تجربه همزیستی با بناهای تاریخی شاهرود، به رشته تحریر در آورده است. هدف او بیشتر معرفی نوعی طرز نگاه به بناهای تاریخی است. بدین صورت که به خواننده پیشنهاد می کند “گاهی با این عینک، با بنای تاریخی روبرو شوید.” این نگاه، نه تنها به تزئینات یا قول مولف “نقشبندی” بناها به صورت عمیق تری می نگرد، بلکه پا فراتر گذاشته و به نتایجی چالش برانگیز منتهی می شود. از سوی دیگر شاید بتوان گفت مولف سعی در انجام وظیفه ای در قبال پیشینیان به گونه ای متفاوت داشته؛ که این خود گوشزدی است بر نوع نگاه ما، بر آنچه که گذشتگانمان برایمان به جای گذاشتند.

هم اکنون نسخه های فیزیکی و دیجیتال این کتاب در بازار در حال انتشار است و به تمامی علاقه مندان به هنر، تورّق آن پیشنهاد می شود.