مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد در تلاش است سه رویداد هم افرینی را بصورت همزان برگزار نماید. این سه روسداد در زمینه های نوآوری در توسعه هوشمند کسب و کارهای شهری، توسعه ظرفیتهای هوشمند خدماتن شهری، فاصله گذاری هوشمند و نواوری در بهبود شرایط کسب و کارهای هنری و تاب آوری اقتصادی هنرمندان است.