اختصاصی هنرمعماری


بیانیه هیأت داوران پریتزکر 2020 می تواند روشنگر ابهامات زیادی برای دیگر معماران پیروی این برنامه باشد. در این نوشته فرازهایی از این بیانیه را مرور می کنیم:

 1. معماری این دو زن معمار، نمایشگر آرمانهای ما در پریتزکر است. جاییکه معماری در خدمت بشریت است.
 2. این دو در حرفه ای مرد سالار که بعضاً با از روی یکدیگر جعل می کنند، به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کرده اند.
 3. فارل و مک نامارا با تحقیقات خود،درک عمیقی از فرهنگ و باور مردم در پروژه ها بدست می‌آورند. با این حال آثار آنها تازه و مدرن است.
 4. درک عمیق آنها از روح مکان (spirit of place) باعث می شود آثار آنها باعث تقویت و بهبود جامعه محلی شود.
 5. ساختمانهای آنها همسایگان خوبی هستند که می خواهند فراتر از مرزهای ساختمان سهم داشته باشند و در ساختن یک شهر بهتر سهم داشته باشند.
 6. بدون وجود حرکات بزرگ و بی پروا ، آنها موفق شده اند فضاهای صمیمی تری ایجاد کنند که اجتماع را در درون خود ایجاد می کنند.
 7. در ساختمانهای بزرگ خود مانند دانشگاه دانشگاه UTEC در لیما ، پرو یا ساختمان دانشکده اقتصاد Universita Luigi Bocconi ، آنها از طریق ترکیب فضاها و حجم هایی با اندازه های مختلف به یک مقیاس انسانی رسیده اند.
 8. دیالوگ هایی که بین ساختمانها و محیط های اطراف ایجاد می کنند ، قدردانی جدیدی از آثار و مکان آنها نشان می دهد.
 9. این معماران به خوبی فهمیده اند که چگونه در طراحی های پیچیده به فضاهای داخلی اهمیت دهند  و آنها را به طور عمیقی با قلمروی بیرونی پیوند دهند و اجازه ورود نور طبیعی را نیز بدهند.
 10. آنها در نحوه انجام عمل خود ، اعتقاد به همکاری ، سخاوتمندی نسبت به همکاران خود – همانگونه که در رویدادهایی همچون دوسالانه ونیز 2018 نشان دادند – و تعهد بی وقفه به تعالی جمعی دارند.
 11. معماری ، نگرش مسئولانه آنها نسبت به محیط زیست ، توانایی آنها در جهانی بودن و در عین حال منحصر به فرد بودن هر مکانی که در آن کار می کنند است.