فیلمی که خبر از پایان چاپ کتاب سال معماری معاصر ایران 1398 در چاپخانه ابیانیه می دهد. این کتاب هم اکنون در مرحله‌ی صحافی و قاب سازی قرار دارد.

در این کتاب یکصد و بیست پروژه از بین بیش از چهارصد اثر ارسالی بررسی و به چاپ رسیده‌اند. این کتاب با همکاری دفاتر معماری و مستقل از بودجه‌های دولتی منتشر می‌گردد.