کاخ مروارید کرج از مجموعه کاخ های باقی مانده از حکومت پیشین است. این ساختمان اثر مشترک بنیاد فرانک لوید رایت و دفتر نظام عامری در ایران است. کمال کمونه از معماران باقی مانده دخیل در طراحی و ساخت این اثر هنوز هم در ایران زنده و مشغول به حیات است. او و همکارانش در این پروژه کوشیدند همان زبان معماری فرانک لوید رایت، یعنی معماری ارگانیک را حفظ و تداوم بخشند. در ادامه تصاویری از این پروژه، زمانیکه هنوز مبلمان بیشتری داشت را میبینیم: