در تاریخ نگاری معماری معاصر ایران بنای سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، مسجد قدیم دانشگاه، دانشکده علوم ورزشی و معاونت دانشجویی این دانشگاه، از جمله آثار کامران دیبا در اهواز عنوان شده است. لیکن به نظر می‌رسد این معمار شهیر ایرانی آثار دیگری در این مجتمع آموزشی داشته است. علت عدم معرفی این آثار، وقایع سیاسی، ناتمام ماندن آنها در روزهای انقلاب و خروج معمار از ایران و یا یک سهل انگاری ساده می‌تواند باشد. البته ممکن است این آثار توسط معمارانی گمنام که صرفاً در طراحی‌های خود برای دانشگاه شهید چمران اهواز نیم نگاهی به آثار پیشین موجود در سایت(آثار کامران دیبا) داشته‌اند نیز باشد.

یکی از این موارد طراحی محیطی حدفاصل دانشکده علوم ورزشی و مسجد قدیم می‌باشد:

در نمایی نزدیکتر آکادمی تنیس دانشکده، استخر روباز و زمین فوتبال استاندارد به همراه جایگاه تماشاچیان و ابخوری‌ها و چیدمانهای معماری محیطی در این حد فاصل وجود دارد.

در تصاویری دقیق‌تر برخی مشخصه‌های معماری کامران دیبا در این آثار مشهود هستند.