رتبه اول: نسیم نوری

رتبه دوم مشترک: علی قهرمان پور

رتبه دوم مشترک: منصور زارع و نسرین بهروزی

رتبه سوم
سرگروه: سید امیرمسعود حسینی

اعضای تیم: فاطمه سهرابی، نرگس کشاورز، حسین راستی