فضاهای شهری به عنوان مهمترین عرصه های حضور و بروز شهروندان، به مثابه آینه ای از کیفیت زندگی در شهرها دانسته می
شوند. نگاه کالبدی به شهرها و بی توجهی به ابعاد انسانی و اجتماعی سبب شده که امروزه بسیاری از این فضاها صرفا به محلی
برای عبور تبدیل شده و تمایلی در شهروندان برای مکث و تعامالت اجتماعی برنیانگیزند. در این میان میدان های شهری بیش از
سایر فضاها اهمیت اجتماعی خود را از دست داده و در عمل به عنوان یک فلکه یا میدان ترافیکی به ایفای نقش میپردازند. با هدف
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به عنوان نتیجه مطلوب و نهایی هر اقدام برنامه ریزانه یا طراحانه شهری، تغییر نگرش به میدانها و
هدایت آنها به سوی فضاهایی سرزنده یکی از مهمترین اهدافی است که کمیسیون طراحی شهری در شهرداری گرمسار به آن
اهتمام می ورزد .در این راستا برگزاری مسابقات طراحی شهری در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و در نخستین گام طراحی
4 میدان )معلم، انقالب، استاندارد و عمار یا ساروزن( به عنوان مهمترین میدانهای منطقه به فراخوان عمومی گذارده میشود.
کالبد این میادین از یک سو نیازمند ماهیتی جذاب و هم پیوند با نام خود و از سوی دیگر، نیازمند سرزندگی اجتماعی است.
قرارگیری میادین در محور کمربند شمالی شهر، خط مرزی مناسبی را به وجود آورده که متاسفانه نمیتواند جذابیت و ارزش بصری
مطلوبی را تعریف کند. این میادین که در حال حاضر صرفا به عنوان یک گره ترافیکی عمل میکنند. همچنین نمیتوانند به عنوان
مقصدی منفصل برای تردد غیر سواره ساکنان و شهروندان مطرح باشند .وجود نماها و جداره های متفاوت پیرامون میدان نیز مزید
بر علت شده و معنای واحدی برای میادین و پیرامون آن قابل تعریف نیست .بر این اساس مسابقه طراحی میادین با هدف هویت
رقابتی و حضورپذیری آن تعریف شده و انتظار میرود شرکت کنندگان با ارائه آثار خالقانه خود بتواند در طراحی و اجرای یک فضای
شهری موفق، مشارکتی فعال با مدیریت شهری شهرداری گرمسار را تعریف کنند


دبیرخانه : انجمن های علمی عمران و معماری دانشگاه گرمسار
نشانی پست الترونیک دبیرخانه فراخوان : com.gmail@ElemanGarmsar
فراخوان: ElemanGarmsar.blogfa.com
شماره تماس رابط فرهنگی : 02331930338


دریافت آیین نامه

دریافت فرم ثبت نام

ایمیل دبیرخانه جهت ارسال آثار :

ElemanGarmsar@gmail.com