1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه: نظارت بر اجرای رنگ آمیزی المان ها و مبلمان شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری
3. مبلغ برآورد انجام کار: 9.364.332.000 ریال
4. مدت اجرای کار: یکسال
5. شرکت کنندگان می¬بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
5-1- موسسات، پژوهشگاه¬ها و مراکز علمی مورد تأئید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
5-2- شرکتهای دارای صلاحیت و تخصص در زمینه مشاوره و نظارت رنگ که دارای گواهی تأئید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا شهرداری تهران باشند.
5-3- موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 351.000.000 (سیصد و پنجاه و یک میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
13. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.