شماره ١١٧ نشريه (شمس) منتشر شد.صاحب امتياز: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور

سردبير: زكريا سليماني


مديراجرايي: زهرا موسي خاني

در اين شماره مي خوانيد:

-ارتقا جايگاه سازمان، دستاورد شوراي هفتم

-رويداد ويژه: سال سيل

-پرونده: انتخابات هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان

-پرسش و پاسخ هاي حقوق مهندسي

-بررسي نظام ساخت و ساز كانادا و استراليا

-يك ساختمان: ساختمان جديدمجلس شوراي اسلامي

-يك رخداد: كارگاه مسابقه قوام الدين شيرازي

-يك مبحث: مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

-يك فيلم: مستند نسيان

 

جهت مطالعه نسخه آنلاين و آرشيو نشريه مي تولن به سايت www.shamsmag.ir مراجعه كرد.