گروه معماران آراه با خلاقیت خود ضایعات ساختمانی را تبدیل به مبلمان و دکوراسیون می نمایند. این گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری داخلی تشکیل شده است. گزارش سیما را پیرامون ایشان در ادامه ببینید.