سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان واجد شرایط برای اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی با عنوان‌های زیر و همچنین دریافت و بررسی پیشنهادهای پژوهشی براساس ضوابط و مقررات این سازمان اقدام نماید. در این راستا از اشخاص واجد شرایط و علاقه‌مند به همکاری دعوت می‌شود نسبت به ارسال پیشنهادها و مدارک لازم حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 02/06/1398 به نشانی خیابان شهید مفتح جنوبی، نبش خیابان شهید شیرودی، ساختمان اصلی سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه اول، دبیرخانه، اقدام نمایند.

الف- عناوین طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز:

  1.  شناسایی ظرفیت‌های تبلیغات رسانه‌ای و محیطی جدید
  2. 2. تدوین سناریوهای باکس‌بندی و تعرفه‌گذاری ابزارهای تبلیغات محیطی
  3. 3. شناسایی و تحلیل روش‌ها و مدل‌های جدید درآمدزایی در حوزه زیباسازی

ب- مدارک لازم:

1-    تکمیل و ارسال فرم پژوهشی شماره سه

2-    کپی اساسنامه پیشنهاددهنده حقوقی

3-    روزنامه رسمی اعلام عمومی ثبت و حوزه وظایف پیشنهاددهنده حقوقی

4-    خلاصه سوابق (CV) پیشنهاددهنده و اعضای گروه پژوهش

گفتنی است مدارک مورد اشاره می‌بایست هم به صورت فیزیکی و هم به صورت لوح فشرده، حاوی نسخه‌های pdf و word تحویل شود.

ج- نکات لازم در تنظیم و ارسال پیشنهادها:

در فراخوان‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، پیشنهاددهندگان باید پیش از شرکت در فراخوان، به موارد زیر توجه فرمایند:

  • ضروری است فرم پژوهشی شماره سه (طرح‌نامه یا پروپوزال)، بر اساس موارد بیان‌شده در فرم پژوهشی شماره دو (RFP) تکمیل شده و همراه با سایر مدارک لازم، در نامه‌ای خطاب به معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران، تحویل و ثبت دبیرخانه این سازمان شود. چنانچه پیشنهاددهنده تمایل به ارسال بیش از یک پیشنهاد مطالعاتی و پژوهشی دارد، لازم است برای هر یک از پیشنهادهای خود رویۀ پیش‌گفته را به صورت جداگانه تکرار کند.
  • در مورد اشخاص حقوقی، تمام صفحات پیشنهادی به همراه لوح فشرده، می‌بایست ممهور به مهر شرکت/سازمان و امضای مدیرعامل/ رئیس هیئت مدیره باشد. چنانچه شرکت‌کننده مرکز دانشگاهی است، پیشنهادها باید مهر و امضای معاونت پژوهشی دانشگاه را داشته باشند.
  • در مورد اشخاص حقیقی، تمام صفحات پیشنهادی و همچنین لوح فشرده، می‌بایست به امضای شخص پیشنهاددهنده برسد.
  • درج مشخصات امضاکننده شامل نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن و امضا در تمامی صفحات ضروری است.

نکته اول- پیشنهادهایی که موارد گفته‌شده در آن رعایت نشده باشد، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

نکته دوم- در سازمان زیباسازی شهر تهران، امکان ارسال پیشنهادهای مطالعاتی و پژوهشی برای عنوان‌های کاربردی و خلاقانۀ مرتبط با وظایف و مأموریت‌های این سازمان نیز فراهم است که برای بررسی این گونه از پیشنهادها، فرآیندی نزدیک به فرآیند زیر طی می‌شود.

د- فرآیند بررسی پیشنهادهای دریافتی:

مرحلۀ 1- بررسی ابتدایی پیشنهادهای دریافتی و حذف پیشنهادهای ناقص و غیرقابل بررسی

مرحلۀ 2- ارزیابی علمی پیشنهادهای قابل بررسی توسط یک تا سه نفر ناظر علمی (به عنوان داور) بر اساس جدول زیر

ردیفعناصر کیفیت در ارزیابی علمیامتیاز
1ساختار گروه پژوهش5
2بسط و به‌کارگیری شاخص‌های پروژه10
3بیان مسئله20
4اهداف15
5پیشینه5
6سئوالات و فرضیه‌ها5
7روش انجام مطالعه10
8رسایی، انسجام و پیوستگی متن5
9خلاقیت، ابتکار و نوآوری20
10به‌روز بودن و اعتبار منابع5
11جمع100

مرحلۀ 3- ارزیابی علمی و فنی برای رتبه‌بندی پیشنهادهایی که توسط کمیته پژوهشی، حداقل امتیاز علمی 65 نمره از 100 نمره (بر اساس جدول قبلی و بعدی) را به دست آورده باشند.

ردیفعناصر کیفیت در ارزیابی فنیامتیاز
توان مجری
1صلاحیت مجری (مدرک تحصیلی، سابقه علمی و پژوهشی یا اجرایی مرتبط …)5
2ساختار گروه پژوهش5
3سابقه همکاری موفق و مثبت با کارفرما5
کیفیت پروپوزال
4درک مسئله10
5مطابقت اهداف با نیازهای کارفرما15
6شناخت کارفرما و تسلط بر بستر فعالیت آن5
کیفیت شرح خدمات
7پاسخ‌گویی به نیازهای کارفرما20
8جامعیت و پوشش ابعاد مختلف مسئله20
9حجم بهینه خدمات (عدم درج خدمات غیرضروری)10
10تناسب هزینه با شرح خدمات پیشنهادی5
11جمع100

توضیح: کمیته‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، از پنج عضو فنی و دو عضو علمی تشکیل شده و در مجموع هفت عضو صاحب رأی دارد. برای هر یک از پیشنهادهای دریافتی راه‌یافته به این مرحله، هفت فرم ارزیابی به‌صورت جداگانه توسط اعضا تکمیل می‌شود. امتیاز نهایی هر فرم، براساس جداول فوق، از صد نمره محاسبه می‌شود. در نهایت، امتیاز کل هر پیشنهاد، براساس میانگین وزنی امتیازهای فنی (60 درصد) و علمی (40 درصد) به شکل زیر محاسبه و در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ می‌شود:

امتیاز کل هر پیشنهاد = [(میانگین امتیازهای فنی اخذشده از کمیته) × 6/0] + [(میانگین امتیازهای علمی اخذشده از کمیته) × 4/0]

مرحلۀ 4- دعوت از پیشنهاددهندۀ حائز بیشترین امتیاز کل بالاتر از 65 نمره برای دفاع از پیشنهاد خود در کمیته پژوهشی مربوطه

* اگر پیشنهادهایی که امتیاز کل آن‌ها بالاتر از 65 نمره است، کمتر از 5 نمره اختلاف داشته باشند، همۀ پیشنهاددهندگان برای جلسه دفاع، به کمیته دعوت می‌شوند. در این شرایط، کمیته براساس دفاع‌های ارائه‌شده و به روش رأی‌گیری، در جلسه تصمیم‌گیری می‌کند. چنان‌چه پس از سپری‌شدن این مراحل، کمیته در نهایت تشخیص دهد پیشنهاددهندگان، از لحاظ کیفی، از هر نظر هم‌سطح هستند، در این شرایط، ملاک تصمیم‌گیری نهایی، پایین‌ترین قیمت ترازشده (براساس ملاک‌های مرحلۀ پنج) خواهد بود.

مرحلۀ 5- تصمیم‌گیری نهایی براساس امتیاز کل و قیمت پیشنهادی

* اگر قیمت پیشنهادی پیشنهاددهنده‌ای که به این مرحله راه یافته است، در محدودۀ مجاز (30 درصد پایین‌تر یا بالاتر از قیمت برآوردشده توسط سازمان زیباسازی شهر تهران) قرار گیرد، پیشنهاددهنده به عنوان برندۀ فراخوان برگزیده و اعلام می‌شود.

* در مرحله نهایی تصمیم‌گیری، برنده نهایی فراخوان شخصی است که قیمت پیشنهادی او در محدوده مجاز قرار گیرد و پایین‌ترین قیمت ترازشده را بر اساس فرمول (قیمت ترازشده = [قیمت پیشنهادی × 100] تقسیم بر [نصف امتیاز کل + 50]) کسب کرده باشد.