شماره جدید فصلنامه هنرمعماری منتشر گردید.

در این شماره، رویکرد نقد و نظریه با جدیت بیشتری دنبال گردیده است و آثاری از ارو سارینن، لطیف ابوالقاسمی، سیروس باور، جان هیدوک و… نقد شده اند. پیرامون اثاری چون جان هیدوک بازدید حضوری توسط مؤلف صورت پذیرفته است. در این شماره همچنین رستم وسکانیان به صورت کامل و جامع معرفی شده است.

قوم ماد و هنر و معماری ایشان در این شماره معرفی شده اند. قلعه های خرانق، مورچه خورت و بم نیز در بخش ضدپایداری تحلیل شده اند. این اثار نیز مورد بازدید حضوری محققین قرار گرفته اند.

برای مطالعه جزئیات بیشتر پیرامون این شماره اینجا را کلیک نمایید.