خانم نگار حکیم به عنوان عضو جدید تحریریه‌ی هنرمعماری انتخاب گردیدند. نگار حکیم سالهاست با نشریات تخصصی معماری در ایران فعالیت داشته و عمده‌ی فعالیت‌های او حول معماری معاصر ایران است. نگار حکیم بر پرسش از چیستی و تاریخ معماری ایران از دوران پهلوی به بعد تأکید دارد و همواره با کوشش‌های خود به توسعه‌ی مرزهای دانش، آگاهی و شناخت ما از این اعصار اقدام نموده است. امیدواریم این همکاری موجب افزایش دانش و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی هنرمعماری گردد.

negarhakkim