برنده‌ی دومین دوره
محمدحسن سجاد

به دلیل سی سال خدمت صادقانه در سازمان نوسازی مدارس و اعطای فرصت به دفاتر نوپا در جهت طراحی و ارتقای کیفی فضاهای آموزشی: محمدحسن سجاد از اصفهان

تقدیر ویژه
روزبه خسروی

به پاس حضور و فعالیت صادقانه‌ی ژورنالیستی در مجله‌ی هنر و معماری بین سالهای 1347 تا 1358