دوره‌ی نخست
سید علیرضا قهاری

به پاس حضور و فعالیت در حوزه‌ی اصناف معماری، ارتقای فرهنگ نقد و گفتگو در بین ارکان مختلف جامعه‌ی معماران