کمیته‌ی برگزاری و داوران دوسالانه


شیوا آراسته
شیوا آراسته
کامبیز آرامی
کامبیز آرامی
محسن اکبرزاده
محسن اکبرزاده
سیروس بزرگ گرایلی
سیروس بزرگ گرایلی
سیامک پناهی
سیامک پناهی
پرستو پوروحیدی
پرستو پوروحیدی
علی تمیزکار
علی تمیزکار
کامران توسلی
کامران توسلی
هایده حائری
هایده حائری
پیروز حناچی
پیروز حناچی
علی خادم زاده
علی خادم زاده
شهریار خانی زاد
شهریار خانی زاد
سارا رحیمی
سارا رحیمی
مهناز رضائی
مهناز رضائی
محمدحسن طالبیان
محمدحسن طالبیان
فرید قاسمی
فرید قاسمی
نوید قاسمی
نوید قاسمی
وحید قبادیان
وحید قبادیان
سید علیرضا قهاری
سید علیرضا قهاری
شهرام گل امینی
شهرام گل امینی
محمود گلابچی
محمود گلابچی
علیرضا مشهدی میرزا
علیرضا مشهدی میرزا