بیانیه‌ی آغازین سومین دوسالانه‌ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران 


مقدمه:

دوسالانه می ایستد، اما این ایستادن به معنای سکون نیست، بلکه جهشی است برای جهت گیری. دوسالانه تاریخ را می نویسد، اما این تاریخ به معنای گزارش گذشته نیست، بلکه آیینه ای است برای قضاوت آینده. دوسالانه فرصتی است برای اثبات خویشتن، فرصتی است برای پیشبرد نظریه. سومین دوسالانه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در راستای بازبینی فضای معماری کشور در دو سال اخیر و تبیین افق های آینده، فراخوان عمومی خود را منتشر می نماید. این دوسالانه بصورت کاملاً مستقل و با اتکا به نیروی انگیزشی بخش خصوصی، مجامع دانشگاهی و جامعه ی حرفه ای معماری، شهرسازی و طراحی داخلی کشور برگزار می گردد.

یادآوری چند سوأل بدون امتیاز و نیاز به پاسخ دادن:

چگونه ممکن است معماری را به پیش ببریم، در حالیکه هیچ افقی در پیش نداریم؟ چگونه بدون توجه به حوزه های بکر از لحاظ نظری می خواهیم گفتمان معماری را ارتقاء دهیم؟ چه منافعی در میان است که اجازه ی هم گرایی جامعه ی معماری را از آن گرفته است؟ چرا باید عرصه های جدید معماری انسان دوستانه را به اهل حرفه نشان دهیم؟ چرا باید نقد را ترویج کنیم؟ چرا باید منتقد معمار تربیت کنیم؟ چگونه بندر، خط ساحلی، بافت تاریخی، بافت جدید، مردم، نیازهایشان، توریست ها و اقتصاد یک شهر تاریخی را از طریق معماری به یکدیگر متصل کنیم؟ چگونه بندر تاریخی کنگ را به مردم ایران و جهان از طریق معماری معرفی کنیم؟چگونه می خواهیم از راه دور و بدون اقامت، فضایی اقامتی و زمینه گرا طراحی کنیم؟ آیا در فضای نبود کتاب مرجع، اینترنت متکثر و افراد مطلع می توان طراحی کرد؟ نظام تحقیقاتی ما چگونه است که تاکنون بندر تاریخی کنگ برای معماران ناشناخته مانده است؟ چند بندر تاریخی کنگ دیگر در ایران تاریخی وجود دارند که باید کشف و معرفی شوند؟ آیا معمار خود نباید ابتدا یک محقق باشد؟ آیا ما از جایگاه اصیل خود تنزل نیافت هایم؟ آیا این طراحی، یک تلاش برای تمرین خود معمار واقعی بودن نیست؟ آیا ما نباید مکانیابی، مطالعات، امکان سنجی اراضی، بررسی امکانات و نیازها را قبل از طراحی انجام دهیم؟ آیا معماری چیزی جز همه تحقیق، تجزیه، تحلیل و تطبیق گذشته و حال آینده است؟ قضاوت آینده چیست؟ ترسیم آنچه که بوده یا چیزی که باید باشد؟

 

اهداف سومین دوسالانه:

• اشاعه ی فرهنگ و الگوسازی در حوزه ی فعالی تهای صنفی معماران
• ایجاد فضای رقابتی بین معماران در چارچوب اهداف انسان دوستانه
• ارائهی گزارشی از روند پیشرفت معماری کشور در دو سال اخیر
• تمرینی برای ایجاد شجاعت نسبت به ورود به عرص ههای نو در بین دانشجویان معماری و کشف و معرفی
استعدادهای این قشر از معماران
• تشویق، ایجاد انگیزه ی درونی و الگوسازی برای رقابت سالم در بین منتقدین، نظری هپردازان و دانشجویان معماری
• تربیت معمار منتقد
• ترویج واقعیت گرایی در معماری ایران
• تشویق به انجام مطالعات بنیادین و میدانی قبل از آغاز طراحی
• ترغیب معماران به طراحی زمینه گرا، خصوصاً در بسترهای کمتر شناخته شده
• جلب توجه جامعه ی محترم معماری به مطالعه ی ارز شهای معماری جنوب کشور
• معرفی ارز شهای فرهنگی، تاریخی و هنری بندر کنگ