برندگان مسابقه ملی طراحی اکو‌کمپ در بندر تاریخی کنگ

طراح اصلی: حمیدرضا سخائی

پست الکترونیکی:

s_hamidreza@modares.ac.ir

تلفن: 82880-021

https://aoa.ir/wp-content/uploads/2018/12/Kong.pdf

دانلود مطالعات پروژه