برندگان مسابقه ملی طراحی اکو‌کمپ در بندر تاریخی کنگ

طراح اصلی: آرزو جفعری جبلی

پست الکترونیکی:

 arezoo.jafari@gmail.com

تلفن: 32620155-031

http://aoa.ir/wp-content/uploads/2018/10/mabani-1.pdf

دانلود مطالعات پروژه