برندگان

رتبه نخست

محسن فقیهی

رتبه دوم

پیمان همامی

رتبه سوم

سعید جمشیدی قمصری

محسن زنگنه زمان ملایری

تقدیرشدگان

https://aoa.ir/%d8%a7%da%a9%d9%88%da%a9%d9%85%d9%be-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%a9%d9%86/%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88-%d8%ac%d9%81%d8%b9%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d9%84%db%8c/

آرزو جفعری جبلی

https://aoa.ir/%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%86/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1/

مهدی لطفی آذر

https://aoa.ir/%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%86/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

حمیدرضا سخائی