بیانیه‌ی کمیته‌ی انتخابی

تعداد آثار داوری شده پس از گزینش 81 اثر اولیه، برای بررسی کمیته 79 عدد بوده است. یک اثر به دلیل تقلب در رأی‌گیری مردمی حذف شد. اثر دیگر به دلیل انصراف طراحان از داوری خارج شد. این مهم بدینوسیله اصلاح می‌گردد.