نمایشگاه آثار منتخب کشور در

سومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

(1397-1395)

تقدیرشدگان

رستوران آدرس 

شرکت زمزدی و همکاران

خانه‌ی امینی

دفتر کلوان

ویلای رج

دفتر معماری آفرینش طرح پایدار

http://aoa.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/

ایستگاه متروی ترمینال جنوب

گروه طراحی سپیدار

ویلای خطی

امید آذری و جفعر لطف الهی

ویلای همسو

امید آذری و جفعر لطف الهی

پاویون درنگ 

گروه معماری اشعری و همکاران

منتخبین

آپارتمان قیصی‌زاده 

گروه معماری اشعری و همکاران

نظام مهندسی هشتگرد

دفتر معماری دال

ایستگاه متروی میدان ساعت

گروه معماری کانی سواران

گالری طلای بانکی

عادل خراسانی زاده و محسن خزدوز

سردر دانشگاه فناوری قوچان

دفتر فرآیند تجربی ادراک

http://aoa.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA/

خانه‌ی اردیبهشت

مهندسان مشاور فرم

ویلای همند

استودیوی معماری نوآور