دبیران علمی
اولیــــن جایــــــــزه‌
ملی مرمت و احیای بناهای
تاریخی و معاصر ایــــران 1399

محسن نوروزوند

دبیر اجرایی
اولیــــن جایــــــــزه‌
ملی مرمت و احیای بناهای
تاریخی و معاصر ایــــران 1399

رکسانا خانی‌زاد

هـیـئـت داوران
اولیــــن جایــــــــزه‌
ملی مرمت و احیای بناهای
تاریخی و معاصر ایــــران

هادی احمدی روئینی

علی سوداگران

ال‌بی قاسم‌زاده

منصور فلامکی

کارلوس کودو رکساس

عبدالرضا محسنی

رضا مفاخر

محسن نوروزوند