دبیران علمی
هــــشتمین جایــــــــزه‌
ملی طراحی داخلی
ایران معاصر 1399

عبدالرضا محسنی

رضا مفاخر

دبیر اجرایی
هــــشتمین جایــــــــزه‌
ملی طراحی داخلی
ایران معاصر 1399

رکسانا خانی‌زاد

هـیـئـت داوران
هــــشتمین جایــــــــزه‌
ملی طراحی داخلی
ایران معاصر 1399

سونا افتخار اعظم

ایمان امین لاری

سید مهدی حسینی

ریحانه زاهدی

نگار سریع الاطلاق

شیرین صمدیان

نازنین کازرونیان

عبدالرضا محسنی

رضا مفاخر

مهدی یوسفی‌نیا