معمار سال ایران 1397

شورش عابد

به پاس وفاداری به زادبوم، پرهیز از جبهه‌بندی‌های فرقه‌ای و رسانه‌ای تفرقه‌زا بین معماران، قرائت صحیح از فرهنگ زمینه، تلاش در جهت اتصال منطقی و اصولی ارزش‌های بومی به معیار‌های جهانی