معمار سال ایران 1396

ساناز افتخارزاده

به پاس تلاش در جهت ترویج جریان نقد معماری در ایران و ارتقای اخلاق حرفه‌ای