معمار سال ایران 1394

پویا خزائلی پارسا

به پاس ابداع در روش‌های اجرا و خدمات بشردوستانه