رتبه‌ی اول بخش طراحی داخلی

سه طرح برتر بخش طراحی داخلی

سیزده طرح منتخب فینالیست

طرح برنده‌ی جایزه‌ی اول بخش طراحی صندلی

دو طرح برتر بخش طراحی صندلی