انتشار شماره ۴۵ فصلنامه هنرمعماری(تابستان ۱۳۹۶)

شماره جدید فصلنامه هنرمعماری منتشر گردید. در این شماره، رویکرد نقد و نظریه با جدیت بیشتری دنبال گردیده است و آثاری از ارو سارینن، لطیف ابوالقاسمی، سیروس باور، جان هیدوک و... نقد شده اند. پیرامون اثاری چون جان هیدوک بازدید حضوری توسط مؤلف صورت پذیرفته است. در این شماره همچنین رستم وسکانیان به صورت کامل [...]

۱۳۹۶/۵/۱۵ ،۱۰:۰۳:۲۱ +۰۰:۰۰ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۶|اخبار هنر معماری|