بسته‌ی کتابهای مشاهیر داخلی شامل کتابهای:

1- هوشنگ سیحون :  زندگینامه و مجموعه آثار

2- تار و پود و هنوز… : زندگینامه استاد علی اکبر صارمی

3- هنرهای زیبا : مجموعه آثار دانشجویان نسل اول پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران