توضیحات

منتخب تصاویر کتاب


پشت جلد کتاب

جدول کامل زندگینامه گورکیان

صفحه آرایی کتاب

ارائه اسناد و مدارک آثار گورکیان

فهرست کامل کتاب