پس از پرداخت، سایت برای شما یک کد سفارش 5 رقمی صادر می‌نماید. این کد به آدرس ایمیلی که شما به هنگام پرداخت وارد می‌نمایید نیز ارسال می‌گردد.(توصیه می‌کنیم ایمیل خود را هنگام پرداخت بانکی حتماً وارد نمایید.) همین کد پنج رقمی را به هنگام ثبت اثر خود در فضای مربوطه درج نمایید.

از نگارش نام و مشخصات خود بر روی شیت‌ها جداً خودداری فرمایید. شناسه‌ی هویتی شما تا پایان مسابقه بین ما و شما و داوران همین کد پنج رقمی خواهد بود که توسط سایت صادر و به کوشش دبیرخانه مسابقه سازماندهی خواهد شد.