خرید این شماره از هنرمعماری به علت فروش هر 6000 نسخه‌ی آن به اتمام رسیده است.