خرید این شماره از هنرمعماری به علت فروش هر 6000 نسخه‌ی آن به اتمام رسیده است.

برای مشاهده‌ی آرشیو آنلاین سی شماره‌ی نخست فصلنامه‌ی هنرمعماری به وبسایت هنر معماری آنلاین مراجعه نمائید.