بسته‌ی کتابهای اصول طراحی در معماری شامل کتابهای:

1- اصول طراحی فضاهای فرهنگی

2- اصول طراحی فضاهای تجاری

3- اصول طراحی موزه

4- اصول طراحی کتابخانه

5- اصول طراحی بیمارستانها