نشان صارمی-دوره اول

/نشان صارمی-دوره اول
نشان صارمی-دوره اول 2018-09-14T05:59:08+00:00

دوره‌ی نخست
سید علیرضا قهاری

به پاس حضور و فعالیت در حوزه‌ی اصناف معماری، ارتقای فرهنگ نقد و گفتگو در بین ارکان مختلف جامعه‌ی معماران