برندگان مسابقه ملی طراحی اکو‌کمپ در بندر تاریخی کنگ

طراح اصلی: محسن فقیهی

پست الکترونیکی:

 faghihi.mohsen.Arc@gmail.com

تلفن: 33354161-011

http://aoa.ir/wp-content/uploads/2018/10/Moarefi-va-tahlil-site-1.pdf

دانلود مطالعات پروژه