برندگان

رتبه نخست

محسن فقیهی

رتبه دوم

پیمان همامی

رتبه سوم

سعید جمشیدی قمصری

محسن زنگنه زمان ملایری

تقدیرشدگان

آرزو جفعری جبلی

مهدی لطفی آذر

حمیدرضا سخائی