معمار سال ایران 1396 2018-09-16T06:25:23+00:00

معمار سال ایران 1396

ساناز افتخارزاده

به پاس تلاش در جهت ترویج جریان نقد معماری در ایران و ارتقای اخلاق حرفه‌ای