معمار سال ایران ۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ،۰۶:۲۵:۲۳ +۰۰:۰۰

معمار سال ایران ۱۳۹۶

ساناز افتخارزاده

به پاس تلاش در جهت ترویج جریان نقد معماری در ایران و ارتقای اخلاق حرفه‌ای