معمار سال ایران ۱۳۹۵ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ،۰۴:۱۱:۰۵ +۰۰:۰۰

معمار سال ایران ۱۳۹۵

گروه معماری دوران تحول

( آقایان بیژن شافعی، ویکتور دانیل و سهراب سروشیانی)

به پاس سال‌ها ریشه‌سازی هویتی و فرهنگی برای یک ملت