معمار سال ایران 1395 2018-09-16T04:11:05+00:00

معمار سال ایران 1395

گروه معماری دوران تحول

( آقایان بیژن شافعی، ویکتور دانیل و سهراب سروشیانی)

به پاس سال‌ها ریشه‌سازی هویتی و فرهنگی برای یک ملت