معمار سال ایران ۱۳۹۴ ۱۳۹۷/۶/۲۵ ،۰۳:۱۱:۲۹ +۰۰:۰۰

معمار سال ایران ۱۳۹۴

پویا خزائلی پارسا

به پاس ابداع در روش‌های اجرا و خدمات بشردوستانه